Gyan Pone

Media, Entertainment and News Website

Knowledge

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ၏ ၇ ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ ေဟာစာတမ္း

klrtuwoeiu576t9489395876werituw45tw

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ၏ ၇ ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ ေဟာစာတမ္း

klrtuwoeiu576t9489395876werituw45tw

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားအတြက္

ksdfjgoiwrt734899596709345869uerty34y 7

မရည္ရြယ္ေသာ ခရီးမ်ားသြားျဖစ္မည္။ မလုပ္ဖူးေသာအလုပ္ မေပါင္းဖူးေသာ မိတ္ေဆြ ႀကံဳေတြ႔မည္။ သူမ်ားအရႈပ္ ကိုယ့္အရႈပ္ျဖစ္တတ္၍ ဂရုစိုက္ပါ။ ထီ မဲ ေပါက္လိမ့္မည္။ ထိုးပါ။ လူရင္း လူခင္ခ်င္း စိတ္၀မ္းကဲြ လိမ့္မည္။ တီထြင္မႈ စမ္းသပ္မႈ စူးစမ္းမႈမ်ား ျပဳျဖစ္လိမ့္မည္။

ေကာင္းပါသည္။ သင္၏ ေစတနာကို နားမလည္ေသးေသာေၾကာင့္ အႀကီးအကဲ ျဖစ္သူတို႔ႏွင့္ ၄င္းအျပင္ သင္၏ ခ်စ္သူဘက္က အထင္ျမင္လဲြမွားမႈ ျဖစ္လိမ့္မည္။ ရစရာရိွေသာေငြတစ္ခ်ိဳ႕ေတာ့ ရလိမ့္မည္။ လုပ္ငန္းသစ္လုပ္ျခင္း ေကာင္းသည္။ လုပ္ငန္းေဟာင္းေျပာင္းလဲမႈ မေကာင္းေသးပါ။ စကားေျပာဆင္ျခင္ပါ။

ကိုယ္ေကာင္းေစခ်င္လို႔ ေျပာတာကအစ ကိုယ့္အေကာင္းမထင္ ခံရတတ္ပါသည္။ အခ်စ္ေရးမွာ စိတ္ဆိုးေသာ္လည္း ျပန္အဆင္ေျပပါသည္။ လက္ေဆာင္ အရမ္းမေပးရ။ အတိုက္အခံေလးေတြ ရိွသည္။ သတိထားပါ။

ယၾတာမွာ- လမ္းျပဳျပင္လိုက္ပါ။

တနလၤာသားသမီးမ်ားအတြက္

ksdfjgoiwrt734899596709345869uerty34y 3

ႀကံဳေတြ႔ေသာ အခက္အခဲမ်ား ေက်ာ္လႊားေအာင္ျမင္မည္။ ရန္အႏၱရာယ္ ရိွရာမွ ေအးခ်မ္းသြားလိမ့္မည္။ ကိုယ္ေျပာတဲ့စကား ေအာင္ရာမႈရိွလာမည္။ အကူအညီေပးသူေတြ ေပၚေပါက္ လာမည္။ လုပ္ေနေသာလုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပလာမည္။

အတိုက္အခံေလးေတြ ေက်ာ္လႊားေအာင္ျမင္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း အခ်စ္ေရး အိမ္ေထာင္ေရး ကိစၥ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ ျပႆနာအေသးအဖဲြေလးေတြ ေပၚေပါက္လာ မည္။ ေနာက္ေတာ့ အဆင္ေျပလာမည္။ လုပ္ငန္းသစ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းေဟာင္းခ်ဲ႕ျခင္း ဤလတြင္ မလုပ္သင့္ ေသးပါ။ သင္သည္ ေတြး၍ ပူတတ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျမန္သည္။ ဇဲြေကာင္းေသာေၾကာင့္ အစပ္ိုင္း အခက္အခဲရိွေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရိွသည္။ ဤလသည္ မည္သည့္လမ္းကို လိုက္ရမည္။ မည္သည့္အလုပ္ကို လုပ္ရမည္။ မည္သူကို မည္ကဲ့သုိ႔ ေျပာရမည္ဆိုသည္ကို ဆံုးျဖတ္ရ ခက္မည့္ ကာလျဖစ္၍ သတိထားပါ။

ထို႔ေၾကာင့္ ဤလတြင္ ဂရုစိုက္ရမည့္ ကာလျဖစ္ပါသည္။ ေငြ၀င္ေငြထြက္ ၾကမ္းမည္။ ေျခဖ်ားလက္ဖ်ားတို႔ ဂရုစိုက္ပါ။ ခိုင္းမိတတ္သည္။ ဆုိင္ကယ္ ကားတို႔ အရမ္းမေမာင္းသင့္ပါ။ ကတိတစ္ခု လြယ္လြယ္ႏွင့္မေပးသင့္ေသာ ကာလျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာမွာ- ဗုဒၶဘုရားကို ေရသက္ေစ့ ေရသပၸာယ္လိုက္ပါ။

အဂၤါသားသမီးမ်ားအတြက္

ksdfjgoiwrt734899596709345869uerty34y 2

အရာရာ ငါသိ ငါတတ္ ငါဆရာလုပ္တတ္ေသာ စိတ္ဓာတ္ ရိွသူ ျဖစ္ၿပီး ဦးေဆာင္ ေခါင္းေဆာင္ ၀ါသနာပါသူလည္း ျဖစ္ပါသည္။ သင့္အားလုပ္တူကိုင္ဖက္မ်ားက မလိုစိတ္ရိွသူ တစ္ခ်ိဳ႕ရိွေနသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အႀကီးအကဲ၏ ယံုၾကည္အားကိုးမႈ ရရိွပါသည္။

ဤလ သင္ကံေကာင္းေသာ လျဖစ္ပါသည္။ သင့္အတြက္ ေအာင္ျမင္မႈ သတင္မ်ား ရရိွပါမည္။ သို႔ေသာ္လည္း စဲြလမ္းသူ ခ်စ္သူ တစ္ေယာက္မက ရိွေန၍ တစ္ေယာက္ေသာသူ၏ ၿငိဳျငင္မႈ ျပႆနာရွာမႈ ေပၚေပါက္ပါလိမ့္မည္။ ေငြေၾကးကိစၥ ေျမကိစၥ (သုိ႔) အေမြကိစၥ (သုိ႔) ပစၥည္းကိစၥ တစ္ခုခုရႈပ္လိမ့္မည္။ ရွင္းႏိုင္ပါသည္။

ရွင္းလို႔ေအာင္ျမင္ပါသည္။ ေငြ၀င္ကိန္းရိွပါသည္။ ခရီးေ၀း သြားကိန္း ရိွပါသည္။ မိဘသားခ်င္းအတြက္ ေကာင္းစြာ လုပ္ေပးႏိုင္သူလည္း ျဖစ္လာပါမည္။ စက္ပစၥည္း ေရႊထည္ ယာဥ္ အေျပာင္းအလဲ အ၀င္အထြက္ ျဖစ္ကိန္းရိွပါသည္။

ယၾတာမွာ- သံဃာမ်ားကုိ ဆြမ္းေလာင္းပါ။ ဆြမ္းကပ္ပါ။

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားအတြက္

ksdfjgoiwrt734899596709345869uerty34y 1

ဤလသည္ သင့္အတြက္ စိတ္ခ်မ္းသာမႈ ၀မ္းသာရမႈ ေအာင္ျမင္မႈ ကံေကာင္းမႈေတြ ရရိွေသာ လျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တစ္ဖက္က စိတ္ခ်မ္းသာရေသာ္လည္း က်န္တစ္ဖက္မွာ စိတ္ရႈပ္ရမႈ အေသးအဖဲြ ရိွပါသည္။ ၄င္းအျပင္ သာမာန္ ေျခဖ်ားလက္ဖ်ားေလးမ်ား ခုိင္းမိ တတ္ျခင္း ၀မ္းဥပတ္ေပးတတ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္၍ သတိထားပါ။

အလုပ္အကိုင္ေကာင္းမႈ ၀င္ေငြေကာင္းမႈ အခ်စ္ေရး အိမ္ေထာင္ေရး ေကာင္းမႈ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းေကာင္းမႈေတြ ရရိွမည့္ လျဖစ္ပါသည္။ ေရႊစက္ ယာဥ္ ေျမ ၀င္ျခင္း ထြက္ျခင္းေတြရိွပါသည္။ သင္သည္ တရားသျဖင့္လည္းလုပ္တတ္၏။

တစ္ခါတစ္ေလ တစ္ဇြတ္ထိုး တစ္ယူသန္စိတ္လည္း ရိွသည္။ သံေယာဇဥ္လည္း ႀကီးတတ္၏။ ခ်စ္သူ စဲြလမ္းသူ ေတြ႔႕ကိန္းရိွ ပါသည္။ ခရီးေ၀းယာယီမ်ားသြားရကိန္းရိွပါသည္။ က်န္းမာေရးအေျခအေနေကာင္းပါသည္။ ထီထိုးပါ။ ထီေပါက္ ကိန္း မဲေပါက္ကိန္းရိွပါသည္။ ငယ္ရြယ္သူ ေအာက္လက္ငယ္သားတစ္ေယာက္အတြက္ စိတ္ရႈပ္ရတတ္ပါသည္။

(သုိ႔) ကိုယ့္ထက္ငယ္ေသာ သူတစ္ေယာက္အတြက္ စိတ္ရႈပ္ရတတ္ပါသည္။ အႏၱရာယ္မရိွပါ။ ဤလတြင္ စီးပြားေရး လုပ္ပါက ေအာင္ျမင္မႈရိွပါသည္။ မဂၤလာရိွေသာ သတင္မ်ားလည္း ၾကားရလိမ့္မည္။

ယၾတာမွာ- ဘုရားကို ေရႊသကၤန္းကပ္ပါ။

ၾကာသပေတးသမီးမ်ားအတြက္

ksdfjgoiwrt734899596709345869uerty34y 6

ဆႏၵမေစာသင့္ပါ။ ေဒါသမႀကီးသင့္ပါ။ သင္သည္ ကြက္ေက်ာ္ျမင္ အကဲခတ္ ေကာင္းေသာ္လည္း ဤလတြင္ အေတြးအေခၚ လဲြေခ်ာ္တတ္ပါသည္။ စကားေျပာဆင္ျခင္ရမည္။ သူမ်ားအရႈပ္ ကိုယ့္အရႈပ္ျဖစ္မည္။ လူခင္ခ်င္းမုန္းရတတ္သည္။ ကတိစာခ်ဳပ္ အရမ္းလက္မွတ္မထိုးရ။

ကတိတစ္လံုး လြယ္လြယ္ မေပးရ။ မွားယြင္းႏိုင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ မင္းဆိုရာဇာႏွင့္ေျဖရွင္းရမည့္ကိစၥ မိန္းမကိစၥ ေျမကိစၥတို႔ စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းမ်ား ဂရုစိုက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ရရန္ရိွေသာ ကိစၥမ်ား လဲြေခ်ာ္တတ္ပါသည္။ သူတစ္ပါးအတြက္ အာမခံခ်က္မျပဳရ။ အေရာင္းမွား အ၀ယ္မွား ျဖစ္ကိန္းရိွပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သင္ရာထူး တက္မည္။

လစာတိုးမည္။ အမႈကိစၥ အ၀၀ အႏိုင္ရမည္။ ေနရာေဒသအေရႊ႕အေျပာင္း ျဖစ္မည္။ က်န္းမာေရး အနည္းငယ္ ဂရုစိုက္ပါ။ ခ်ဴခ်ာတတ္သည္။ စိုးရိမ္စရာမရိွပါ။ လုပ္ငန္းသစ္မေကာင္းေသးပါ။ မလုပ္သင့္ပါ။ လုပ္ငန္းေဟာင္းမခ်ဲ႕သင့္ေသးပါ။ လူယံုထားၿပီး ေငြမေပးသင့္ပါ။ ခရီးေ၀းသြားမည့္ကိစၥ အိမ္ျပင္ အိမ္ေဆာက္မည့္ ကိစၥ ဆင္ျခင္ပါ။ ထီေပါက္ကိန္းရိွသည္။ မဲေပါက္ကိန္းရိွသည္။

ယၾတာမွာ- ဘုရားကို ေပါက္ေပါက္ပြင့္ ကပ္လွဴပါ။

ေသာၾကာသားသမီးမ်ားအတြက္

ksdfjgoiwrt734899596709345869uerty34y 5

ဤလသည္ သင့္အတြက္ စိတ္ေမာ စိတ္ရႈပ္ရမည့္ လျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း စိတ္ခ်မ္းသာမႈ ရပါမည္။ သင္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေအာင္ျမင္မည္။ အဖက္ဖက္မွ အကူအညီေပးသူေတြ ေပၚေပါက္မည္။ ေတြးပူေသာအရာမ်ား ေျပလည္မႈေတြ ရမည္။

သို႔ေသာ္ လည္း မိဘသားခ်င္းမ်ား အႀကီးအကဲမ်ား ဆရာသမားတို႔၏ အထင္ျမင္လဲြမွားမႈေတြ ျဖစ္တတ္ေသာ္လည္း ျပန္လည္ အဆင္ေျပမႈေတြ ရရိွမည္။ ခရီးယာယီ သြားလာမႈ အလုပ္အကိုင္သြားလာမႈ အလုပ္စာေမးပဲြေျဖဆိုမႈ ေက်ာင္းပညာေရး ေျဖဆိုမႈ ေအာင္ျမင္မည့္ လျဖစ္ပါသည္။ ေျခဖ်ားလက္ဖ်ားေလးမ်ား ခုိင္းမိကိန္းမ်ားရိွ၍ သတိထားပါ။ စုိးရိမ္စရာမရိွပါ။ ထီ မဲ ေပါက္ကိန္းရိွပါသည္။ ၀မ္းပ်က္တတ္သည္။ ေရခ်ိဳးမွားတတ္သည္။

ဂရုစိုက္ ပါ။ ဤလတြင္ အခ်စ္ေရးလည္းေကာင္းသည္။ ပညာေရးလည္းေကာင္းသည္။ စီးပြားေရးလည္းေကာင္းသည္။ သို႔ေသာ္ လူယံုထား၍ မရပါ။ လူေပါင္းမွားတတ္သည္။ အေရာင္းမွား အ၀ယ္မွားတတ္၍ ဂရုစိုက္ပါ။ အလိမ္ အေကာက္ အေပ်ာက္ အရွ မ်ားတတ္၍ သတိထားပါ။ တစ္ဇြတ္ထိုးလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား ဆင္ျခင္ပါ။ ဆႏၵ မေစာသင့္ပါ။

ယၾတာမွာ- အုန္းေရ အုန္းသီးဆံ(၆)ခုကို ဘုရားကို ကပ္လွဴပါ။

စေနသားသမီးမ်ားအတြက္

kjsdrhtweuiry28735466urty2356t

ဘ၀မွာ တိုးတက္မႈေတြ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္သမွ် ဤလသည္ သင့္အတြက္ ေအာင္ျမင္မႈ တိုးတက္မႈ အစရေသာ ႏွစ္ျဖစ္မည္။ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ကံေကာင္းမည့္ လျဖစ္သည္။ သင္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေပါက္ေရာက္ေအာင္ျမင္လာမည္။

သို႔ေသာ္လည္း တဲြဖက္လုပ္ကိုင္ရသည့္ သူမ်ားအတြက္ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု စိတ္ရႈပ္စရာ သတင္းမ်ား ၾကားရတတ္သည္။ စူးစမ္းမႈ စမ္းသပ္မႈ ဂရုစိုက္ပါ။ အမွားေတြ႔တတ္သည္။ လုပ္ငန္းသစ္လုပ္ကိုင္မႈ လုပ္ငန္းေဟာင္းခ်ဲ႕ထြင္မႈ လုပ္ငန္းေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေအာင္ျမင္လိမ့္ မည္။ ခရီးယာယီမ်ားသြားျဖစ္မည္။ က်န္းမာေရး အေျခအေနေကာင္းသည္။

သင္သည္ တရားမွ်တမႈရိွသည္။ ေ၀ဖန္ၿပီးမွ ယံုတတ္သည္။ လက္ေတြ႔သမား ျဖစ္သည္။ ဇဲြေကာင္းသည္။ ကြက္ေက်ာ္ျမင္သည္။ မွန္တယ္ထင္ လွ်င္လုပ္ရဲေသာ သူျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မဟုတ္မခံတတ္ပါ။ သင္သည္ ေခါင္းမာေသာ စိတ္ဓာတ္ရိွသည္။ ဤလ တြင္ ေငြ၀င္လည္း ေကာင္းသည္။ ေငြထက္လည္း ၾကမ္းသည္။ ေငြစုလို႔မရႏိုင္ပါ။

ေရႊစက္ယာဥ္ အေျပာင္းအလဲ အ၀င္အထြက္ေတြ ျဖစ္ကိန္းရိွသည္။ အလိမ္ အေကာက္ အေပ်ာက္ အရွ ျဖစ္လိမ့္မည္။ အထင္ျမင္လဲြမွားမႈ ခံရလိမ့္မည္။ ရစရာရိွေသာေငြေၾကးတို႔ ေတာင္း၍ မရျဖစ္တတ္သည္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းသစ္ လုပ္ငန္းေဟာင္း မ်ားကို ရွယ္ယာလုပ္ကိုင္မႈ ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ေကာင္းမည္။

ခ်စ္ေရး ေကာင္းသည္။ လက္ထပ္ယူရန္ ေတာင္းဆိုလာလိမ့္မည္။ မဂၤလာအခမ္းအနားျမင္သည္။ ယူလွ်င္ေကာင္းသည္။ မိဘတို႔က သေဘာမတူ ေျပာေန သည္ကို ေျပလည္သြားလိမ့္မည္။

ယၾတာမွာ- ဘုရားကို ထီး(၉)လက္လွဴပါ။

Facebook Comments

1K Shares

Comments are Closed

Powered by M.N.T